andreas.moller@mollersjuridik.se
073-6475890

Kontrollavgift vid trasiga kassaregister

Skatteverket gjorde en kontroll genom att två handläggare från Skatteverket iakttog ett försäljningsstånd och under tiden Skatteverket iakttog försäljningsståndet så genomfördes två köp. Skatteverkets handläggare kunde inte från det avstånd dessa befann sig se om säljaren erbjöd något kvitto för köpen. I kammarrätten uppgav handläggarna att de vid iakttagelse inte uppmärksammat om kvitto erbjöds. Handläggarna...
Read More

Stiftelse som bedriver förskoleverksamhet – skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom avseende bedömningen om hur en stiftelses förskoleverksamhet skulle anses vara ett allmänt undervisningsverk. Stiftelsen anser att synen på förskoleverksamhet och dess uppgift har förändrats starkt under senare år och att inslaget av undervisning fått en annan tyngd i förskolans uppgift även om uppdraget i stort inte förändrats, i detta...
Read More

Obegränsat skattskyldig! Om du flyttat utomlands, var aktsam med hur ofta du är i Sverige.

Enligt ett färskt förhandsbesked medför regelbundet återkommande Sverigebesök med sammanlagt 119 övernattningar per tolvmånadersperiod att väsentlig anknytning föreligger. Mannen är därför skattskyldig i Sverige för alla inkomster. A är svensk medborgare och har sålt sin permanentbostad för att tillsammans med sin hustru flytta utomlands. Efter flytten kommer A att vara icke operativ styrelseordförande i ett...
Read More

PT meddelas i mål om skattereduktion

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat PT gällande frågan om det vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete finns förutsättningar för att uppskatta arbetskostnaden till ett skäligt belopp. Om högsta förvaltningsdomstolen gör bedömningen att det ska gå att uppskatta arbetskostnaden till ett skäligt belopp ändras förutsättningarna för Skatteverket att neka utbetalning för skattereduktion då utföraren inte...
Read More

Uttagsbeskattning och momsfrågor gällande installation av solcellsanläggning

Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en ekonomibyggnad kan inte fördelas mellan privatbostad och näringsfastighet. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (2016-12-07; dnr 56-16/D). Anläggningen hänfördes istället till byggnadsinventarier. Enligt nämnden är en uppdelning av anskaffningsvärdet endast möjlig för vatten-, avlopps-, el- och gasledningar. Vidare ska, med tolkning av praxis, installationer som huvudsakligen är anskaffade...
Read More

Begäran om omprövning av skattskyldig.

Begäran om omprövning av skattskyldig, kan inte sluta i sämre ställning jämfört med innan begärd omprövning. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i en dom från november 2016 att Skatteverket inte kan fatta ett beslut som är till nackdel för den skattskyldige när denne begär omprövning av ett tidigare beslut. I målet hade en person begärt omprövning av...
Read More

Rotavdrag trots full betalning till utföraren

Skatteverket ifrågasatte ägandet till klagandens sommarhus och nekade ROT-avdrag. När ägandefrågan var utredd blev det ändå inget ROT-avdrag då full betalning skett till byggfirman eftersom Skatteverket inte medgav någon skattereduktion. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att ROT-avdrag skulle medges trots full betalning. Klagande anlitade en byggfirma för att utföra ROT-arbeten på dennes stuga. Stugan var belägen på...
Read More

HFD-avgörande gällande betalning av skattereducerande arbete

Om någon annan har betalt för det skattereduktionsgrundande arbetet finns fortfarande möjligheten att erhålla skattereduktion. Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen avkunnad dom funnit att det inte framgår i nuvarande lagtext att en  betalning måste ha gjorts av köparen själv för att denne ska ha rätt till skattereduktion. Skatteverket får heller inte stöd för ett sådant påstående utifrån...
Read More

Följer verkligen Skatteverket objektivitetsprincipen?

För att läsa mer klicka här.