andreas.moller@mollersjuridik.se
073-6475890

Årets skattekontroller – privat bostadsuthyrning

I ett antal kommande artiklar kommer Möllers Juridik att redovisa delar av Skatteverkets riktade kontroller vid årets skattekontroller. I denna artikel kommer jag diskutera den skattekontroll som Skatteverket påbörjade redan under 2015. Under 2015 genomfördes mängder av kontroller huruvida privatpersoner hade deklarerat uthyrning av privatbostad. Anledningen till detta är att från 2013 höjdes fribeloppet avseende...
Read More

Att tänka på när Skatteverket påbörjar en skatterevision

Varje år genomför Skatteverket mängder av skatterevisioner, skatterevisionerna kan omfatta privatpersoner, aktiebolag, olika sorters föreningar och stiftelser. Omfattningen av skatterevisionen varierar, det kan vara en riktad revision vilket innebär att Skatteverket tittar på specifika omständigheter i den skattskyldiges verksamhet, eller omfatta hela verksamheten hos den skattskyldige. Skulle ni bli föremål för skatterevision betyder det inte...
Read More

Gemensamma ytor kan omfattas av mervärdesskatt och avdragsrätt

I en dom från högsta förvaltningsdomstolen som meddelades i juni 2016 fastslog domstolen att ett visst utrymme i en byggnad, som skulle innefatta ett gruppboende för personer med speciella behov, kan omfattas frivillig skattskyldighet och avdragsrätt. I ansökan om frivillig skattskyldighet framförde bolaget att ytorna som ansökan gällde var kök, allrum, entréer, tvättstuga, förrådsrum, soprum,...
Read More

Skatteombud på Skatteverket anklagad för grovt förtal, hovrätten friade.

Målsäganden yrkade att ett skatteombud vid Skatteverket skulle dömas för grovt förtal därför att skatteombudet påstått under en muntlig förhandling att målsäganden upprättat fakturor i efterhand, dvs. att det har handlat om efterhandskonstruktioner för att kunna styrka sin sak i skattemålet som föranledde den muntliga förhandlingen. Skatteverket hade genom revision begärt in ett större antal...
Read More

Momspliktig verksamhet gällande anslutningsavgift för vatten och avlopp

En ekonomisk förening bedriver verksamhet genom att tillhandahålla medlemmarna vatten, omhänderta avlopp och bredband. Föreningen bygger anläggningen och tillhandahåller tjänsterna i anläggningen. Byggnationen av anläggningen och anslutningen är en förutsättning för att föreningen ska kunna tillhandahålla tjänsterna ifråga. Vid det här förfarandet finns en omsättning som är mervärdesskattepliktig enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (ML)....
Read More

Energiprodukter såsom bränsle beskattas olika beroende på användningsområdet

Vissa energiprodukter omfattas av gemensamma EU-bestämmelser om punktskatt. Endast en del av dessa EU-harmoniserade bränslen omfattas av det s.k. uppskovsförfarandet, d.v.s. vissa EU-gemensamma förfaranderegler. Vissa EU-harmoniserade energiprodukter omfattas av uppskovsförfarandet endast när de är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle. Bestämmelser om vilka bränslen som är skattepliktiga avseende energiskatt och koldioxidskatt...
Read More

Solcellsanläggning på bostadsrättsförening omfattas av momspliktig verksamhet

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade nyligen en dom avseende en bostadsrättsförening som hade uppfört solcellsanläggningar på föreningens tak. Föreningen yrkade avdrag för ingående moms motsvarande två tredjedelar av den moms som föreningen har betalat för uppförandet av solcellsanläggningen. Att momsen begränsades till två tredjedelar var därför att föreningen sålde den delen till elhandlare, resterande del av...
Read More

Bilförmån och körjournal

Det är ofta förekommande att en företagare har tillgång till en tjänstebil och det har blivit mer och mer vanligt att även anställda har tillgång till tjänstebil. För att undgå att bli påförd en bilförmån är det viktigt att ni som har tillgång till tjänstebil för en korrekt körjournal. Om det är så att det...
Read More

Kontrollavgift vid trasiga kassaregister

Skatteverket gjorde en kontroll genom att två handläggare från Skatteverket iakttog ett försäljningsstånd och under tiden Skatteverket iakttog försäljningsståndet så genomfördes två köp. Skatteverkets handläggare kunde inte från det avstånd dessa befann sig se om säljaren erbjöd något kvitto för köpen. I kammarrätten uppgav handläggarna att de vid iakttagelse inte uppmärksammat om kvitto erbjöds. Handläggarna...
Read More

Stiftelse som bedriver förskoleverksamhet – skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom avseende bedömningen om hur en stiftelses förskoleverksamhet skulle anses vara ett allmänt undervisningsverk. Stiftelsen anser att synen på förskoleverksamhet och dess uppgift har förändrats starkt under senare år och att inslaget av undervisning fått en annan tyngd i förskolans uppgift även om uppdraget i stort inte förändrats, i detta...
Read More