andreas.moller@mollersjuridik.se
073-6475890

Kopplingen mellan serveringstillstånd och skatteskulder

Stockholms stad återkallade ett serveringstillstånd avseende en restaurang på Västerlånggatan. Orsaken till återkallelsen var enligt Stockholms stad att de personer som drev restaurangen inte var lämpliga med hänsyn till de skatteskulder de har. Ett serveringstillstånd kan återkallas därför att en person i företagsledande position inte anses vara lämplig att driva en restaurang som serverar alkoholhaltiga...
Read More

Kapitalvinst vid tvångsförsäljning av bostadsrätt

Kammarrätten meddelade nyligen en dom avseende en privatpersons, AT, beskattning. Kronofogdemyndigheten hade under 2013 sålt ATs bostadsrätt som en tvångsförsäljning. Vid försäljningen uppkom en vinst på drygt 75 000 kr. AT undvek att redovisa försäljningen i kommande års deklaration. AT ansåg att det var en tvångsförsäljning som skett och AT hade inte tagit del av kapitalvinsten. AT...
Read More

Ombud i skattemål och skatteärenden

Min främsta uppgift såsom ombud för en skattskyldig är att se till att den skattskyldige behandlas korrekt och rätt skatt påförs. Ofta känner sig skattskyldiga som en underlägsen part gentemot Skatteverket. Skatteverket har så stora resurser och en handläggares huvudsakliga arbetsuppgift är att ta in skatt till staten. Medan den skattskyldiges huvuduppgift är exempelvis att...
Read More

Proportionalitetsprincipen vid skatteuttag och skattetillägg

EU-domstolen meddelade nyligen en dom gällande en begäran om förhandsbesked från förvaltnings- och arbetsdomstolen i Ungern. Vid ett köp där omvänd mervärdesskatt var aktuell har köparen betalat säljaren mervärdesskatt av misstag. Säljaren har därefter betalat in rätt skatt till skattemyndigheten. Därefter har frågor uppstått om det är tillåtet för skattemyndigheten att neka köparen rätt till avdrag för ingående...
Read More

Nämndeman somnade under muntliga förhandlingen!

Vid en muntlig förhandling i förvaltningsrätten som gällde företrädaransvar avseende företagsledaren, påstod företagsledaren efter att den muntliga förhandlingen var avslutad att en av nämndemännen hade somnat under förhandlingen. I sitt överklagande påstod företagsledaren att nämndemannen hade sovit under i princip hela förhandlingen och för att styrka detta inkom företagsledaren med skriftliga vittnesuppgifter från en åhörare...
Read More

Kontrollavgift inom byggbranschen

I den här artikeln kommer jag att följa upp hur påverkan av bestämmelsen om att det måste finnas personalliggare vid byggarbetsplatser. Bestämmelsen trädde i kraft 1 januari 2016. Personalliggare ska finnas tillgänglig för Skatteverket vid kontroll, dessa kontroller kan ske oannonserat, vilket innebär att personalliggaren alltid måste finnas på byggplatsen. Personalliggare behövs inte om det...
Read More

Nu är företrädaransvaret aktuellt igen

Kammarrätten meddelade nyligen en dom avseende företrädaransvar. Personen C.A var ansvarig för bokföringen i ett nystartat bolag, han var inte legal företrädare. C.A har skött betalning av inkommande fakturor, vid eventuella frågetecken har C.A vänt sig till den legale företrädaren och efterfrågat riktigheten i fakturorna. När legale företrädaren godkänt fakturan har C.A betalat denna. C.A...
Read More