andreas.moller@mollersjuridik.se
073-6475890

Ombud i skattemål och skatteärenden

Min främsta uppgift såsom ombud för en skattskyldig är att se till att den skattskyldige behandlas korrekt och rätt skatt påförs. Ofta känner sig skattskyldiga som en underlägsen part gentemot Skatteverket. Skatteverket har så stora resurser och en handläggares huvudsakliga arbetsuppgift är att ta in skatt till staten. Medan den skattskyldiges huvuduppgift är exempelvis att...
Read More

Proportionalitetsprincipen vid skatteuttag och skattetillägg

EU-domstolen meddelade nyligen en dom gällande en begäran om förhandsbesked från förvaltnings- och arbetsdomstolen i Ungern. Vid ett köp där omvänd mervärdesskatt var aktuell har köparen betalat säljaren mervärdesskatt av misstag. Säljaren har därefter betalat in rätt skatt till skattemyndigheten. Därefter har frågor uppstått om det är tillåtet för skattemyndigheten att neka köparen rätt till avdrag för ingående...
Read More

Nämndeman somnade under muntliga förhandlingen!

Vid en muntlig förhandling i förvaltningsrätten som gällde företrädaransvar avseende företagsledaren, påstod företagsledaren efter att den muntliga förhandlingen var avslutad att en av nämndemännen hade somnat under förhandlingen. I sitt överklagande påstod företagsledaren att nämndemannen hade sovit under i princip hela förhandlingen och för att styrka detta inkom företagsledaren med skriftliga vittnesuppgifter från en åhörare...
Read More

Kontrollavgift inom byggbranschen

I den här artikeln kommer jag att följa upp hur påverkan av bestämmelsen om att det måste finnas personalliggare vid byggarbetsplatser. Bestämmelsen trädde i kraft 1 januari 2016. Personalliggare ska finnas tillgänglig för Skatteverket vid kontroll, dessa kontroller kan ske oannonserat, vilket innebär att personalliggaren alltid måste finnas på byggplatsen. Personalliggare behövs inte om det...
Read More

Nu är företrädaransvaret aktuellt igen

Kammarrätten meddelade nyligen en dom avseende företrädaransvar. Personen C.A var ansvarig för bokföringen i ett nystartat bolag, han var inte legal företrädare. C.A har skött betalning av inkommande fakturor, vid eventuella frågetecken har C.A vänt sig till den legale företrädaren och efterfrågat riktigheten i fakturorna. När legale företrädaren godkänt fakturan har C.A betalat denna. C.A...
Read More

Frivillig skattskyldighet – räcker med uthyrning av fastighet

Kammarrätten meddelade nyligen en dom där kriterierna för frivillig skattskyldighet diskuterades. Det mest intressanta som går att utläsa ur domen är att det egentligen inte behöver bedrivas verksamhet i en fastighet, det är tillräckligt med att fastigheten hyrs ut. Däremot medges inte skattskyldighet vid uthyrning av stadigvarande boende. Vad som innefattar stadigvarande boende kommer jag...
Read More

Årets skattekontroller – Rot och Rut

I ett antal kommande artiklar kommer Möllers Juridik att redovisa delar av Skatteverkets riktade kontroller vid årets skattekontroller. I denna artikel kommer jag diskutera den skattekontroll som Skatteverket genomför under 2017 som omfattar vissa Rot-tjänster. De Rot-tjänster som kommer att granskas specifikt i år är takarbeten, flyttjänster och Rot-avdrag som gjorts innan bostadsförsäljningar. Takarbeten som...
Read More