andreas.moller@mollersjuridik.se
073-6475890

Lån mellan kommunalt bostadsbolag och kommun ger rätt till avdrag för ränteutgifter

Hedemora kommun har ett kommunalt bostadsbolag vilket är vanligt i de allra flesta svenska kommuner. Kommunens bostadsbolags verksamhet har finansierats genom olika inkomstkällor, bland annat hyresintäkter, men också lån från kommunen. Kammarrätten har i en nyligen förkunnad dom angett att bostadsbolaget ska kunna yrka avdrag för räntekostnader hänförliga till de lån kommunen beviljat bostadsbolaget. Skatteverket...
Read More

Kostnad för arbete vid installation av värmepump, arbetskostnad alternativt materialkostnad

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom gällande bedömningen av arbetskostnad i samband med installation av värmepumpar. Ett bolag installerade en värmepump i en fastighet. Bolaget begärde därefter skattereduktion för utfört arbete och arbetskostnaderna. Skatteverket betalade ut begärd skattereduktion men påbörjade därefter en efterkontroll. Skatteverket beslutade efter detta om ett återkrav gällande den utbetalning som skett....
Read More

Möller Juridiks riktlinjer avseende uppföljning och kvalitetssäkring

Nedan redovisas hur Möller Juridik tillämpar riktlinjer avseende uppföljning och kvalitetssäkring. En tydlig arbetsprocess ger en framförhållning vilket innebär att Möllers Juridiks klienter kan förvänta sig goda resultat. Att arbeta efter egenupprättade metoder och modeller som erhållits genom lång erfarenhet leder till ökad kvalitet och kontroll i alla led från inledande samtal med potentiell klient...
Read More

Gåva av hel näringsverksamhet, en djupanalys av RÅ 2004 ref. 42

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. En överlåtelse av en hel näringsverksamhet som består av lagerfastigheter har i praxis bedömts som gåva (RÅ 2004 ref. 42). Överlåtelsen skulle ske till ett pris (övertagna skulder) som understeg såväl marknadsvärdet som taxeringsvärdet men översteg det skattemässiga värdet....
Read More

Underprisöverlåtelse och beskattning av anställdas förmån

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Förhandsbeskeden, RÅ 2008 ref. 52 I och II gällde aktiebolag som till underpris överlåtit aktier i dotterbolag till ett annat bolag som delvis ägdes av anställda i dotterbolagen. Frågan gällde om underprisöverlåtelserna skulle medföra att de anställda skulle beskattas...
Read More

Överlåtelse av näringsverksamhet

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. En överlåtelse av en hel näringsverksamhet som består av lagerfastigheter har i praxis bedömts som gåva (RÅ 2004 ref. 42). Överlåtelsen skulle ske till ett pris (övertagna skulder) som understeg såväl marknadsvärdet som taxeringsvärdet men översteg det skattemässiga värdet....
Read More

Underprisöverlåtelser, fortsättning

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Enligt 23 kap. 9 § inkomstskattelagen, IL ska en underprisöverlåtelse inte medföra någon uttagsbeskattning. Av 10 § framgår dels att tillgången anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet och dels att den anses förvärvad för samma...
Read More

Underprisöverlåtelse

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Med underprisöverlåtelse enligt 23 kap 3 § inkomstskattelagen, IL avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat om villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda. I HFD 2013 ref...
Read More

Byte av företagsform och omstruktureringar

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Som huvudregel, i inkomstslaget näringsverksamhet, gäller att en värdeökning på tillgångar i verksamheten ska beskattas oavsett hur de disponerats. Beskattning ska därför i princip ske när tillgångarna lämnar näringsverksamheten genom försäljning, uttag för eget bruk, gåva etc. Med uttagsbeskattning...
Read More