andreas.moller@mollersjuridik.se
073-6475890

Möller Juridiks riktlinjer avseende uppföljning och kvalitetssäkring

Nedan redovisas hur Möller Juridik tillämpar riktlinjer avseende uppföljning och kvalitetssäkring. En tydlig arbetsprocess ger en framförhållning vilket innebär att Möllers Juridiks klienter kan förvänta sig goda resultat. Att arbeta efter egenupprättade metoder och modeller som erhållits genom lång erfarenhet leder till ökad kvalitet och kontroll i alla led från inledande samtal med potentiell klient...
Read More

Gåva av hel näringsverksamhet, en djupanalys av RÅ 2004 ref. 42

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. En överlåtelse av en hel näringsverksamhet som består av lagerfastigheter har i praxis bedömts som gåva (RÅ 2004 ref. 42). Överlåtelsen skulle ske till ett pris (övertagna skulder) som understeg såväl marknadsvärdet som taxeringsvärdet men översteg det skattemässiga värdet....
Read More

Underprisöverlåtelse och beskattning av anställdas förmån

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Förhandsbeskeden, RÅ 2008 ref. 52 I och II gällde aktiebolag som till underpris överlåtit aktier i dotterbolag till ett annat bolag som delvis ägdes av anställda i dotterbolagen. Frågan gällde om underprisöverlåtelserna skulle medföra att de anställda skulle beskattas...
Read More

Överlåtelse av näringsverksamhet

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. En överlåtelse av en hel näringsverksamhet som består av lagerfastigheter har i praxis bedömts som gåva (RÅ 2004 ref. 42). Överlåtelsen skulle ske till ett pris (övertagna skulder) som understeg såväl marknadsvärdet som taxeringsvärdet men översteg det skattemässiga värdet....
Read More

Underprisöverlåtelser, fortsättning

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Enligt 23 kap. 9 § inkomstskattelagen, IL ska en underprisöverlåtelse inte medföra någon uttagsbeskattning. Av 10 § framgår dels att tillgången anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet och dels att den anses förvärvad för samma...
Read More

Underprisöverlåtelse

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Med underprisöverlåtelse enligt 23 kap 3 § inkomstskattelagen, IL avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat om villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda. I HFD 2013 ref...
Read More

Byte av företagsform och omstruktureringar

I ett antal kommande artiklar kommer jag redovisa för reglerna kring byte av företagsform och omstruktureringar. Som huvudregel, i inkomstslaget näringsverksamhet, gäller att en värdeökning på tillgångar i verksamheten ska beskattas oavsett hur de disponerats. Beskattning ska därför i princip ske när tillgångarna lämnar näringsverksamheten genom försäljning, uttag för eget bruk, gåva etc. Med uttagsbeskattning...
Read More

Kopplingen mellan serveringstillstånd och skatteskulder

Stockholms stad återkallade ett serveringstillstånd avseende en restaurang på Västerlånggatan. Orsaken till återkallelsen var enligt Stockholms stad att de personer som drev restaurangen inte var lämpliga med hänsyn till de skatteskulder de har. Ett serveringstillstånd kan återkallas därför att en person i företagsledande position inte anses vara lämplig att driva en restaurang som serverar alkoholhaltiga...
Read More

Kapitalvinst vid tvångsförsäljning av bostadsrätt

Kammarrätten meddelade nyligen en dom avseende en privatpersons, AT, beskattning. Kronofogdemyndigheten hade under 2013 sålt ATs bostadsrätt som en tvångsförsäljning. Vid försäljningen uppkom en vinst på drygt 75 000 kr. AT undvek att redovisa försäljningen i kommande års deklaration. AT ansåg att det var en tvångsförsäljning som skett och AT hade inte tagit del av kapitalvinsten. AT...
Read More